Uzņēmējdarbības vide


Zemes un piestātņu noma

Iesniedzamie dokumenti zemes nomas līguma noslēgšanai Rīgas brīvostā

 • Iesniegums, kurā norādīta vēlamā nomas platība, termiņš un paredzamais zemes izmantošanas mērķis;
 • Komercsabiedrības komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
 • Komercsabiedrības statūti un statūtu izmaiņu kopijas;
 • Komercsabiedrības PVN Nodokļu maksātāja apliecības kopija vai lēmuma par personas reģistrāciju VID ar PVN apliekamo personu reģistrā kopija;
 • Zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprināts gada pārskats par iepriekšējiem diviem gadiem;
 • Biznesa plāns ostas komercsabiedrībām:
  • kurā norādīts ieguldāmo investīciju apmērs un investīciju grafiks, saskaņā ar pielikumā pievienoto "Darbības programmas struktūru pieteikuma sagatavošanai zemes nomāšanai un komercdarbībai Rīgas brīvostā",
  • komercsabiedrībai un fiziskajām personām, kuru pamatdarbība nav saistīta ar ostas pakalpojumu sniegšanu "Darbības programmas struktūra";
 • Vēlamās zemes nomas platības pārskata plāns Jūsu norādītajā teritorijā.

Pamatojoties uz "Likums par ostām" 18.panta 1.punktu, ostas pārvalde, slēdzot līgumus par komercdarbību ostā, ievēro priekšnoteikumu, ka komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem jābūt ar labu reputāciju un stabilu finansiālo stāvokli.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

 • Bankas (kredītiestādes) izziņa, kas apliecina, ka Jūsu komercsabiedrības finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem;
 • Informācija par dalībniekiem un dibinātājiem, kas pamato to stabilo finansiālo stāvokli un labo reputāciju.

Lēmumu par zemes iznomāšanu pieņem Rīgas brīvostas valde.

Dokumenti

DARBĪBAS PROGRAMMAS STRUKTŪRA (paraugs) pieteikuma sagatavošanai zemes nomāšanai un komercdarbībai Rīgas Brīvostā
Investīciju plāns


Licencēta komercdarbība

Pretendēt uz Līguma noslēgšanu licencētas komercdarbības veikšanai Brīvostā un Atļaujas saņemšanu ir tiesīga kapitālsabiedrība, kura atbilst „Rīgas brīvostas likuma” 12. panta pirmās daļas noteikumiem:

 • darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Brīvostas attīstības programmai, ko apstiprinājusi Rīgas brīvostas valde;
 • dibinātāji, dalībnieki, valdes locekļi un padomes locekļi (ja sabiedrībai ir izveidota padome) atbilst šādiem nosacījumiem:
  • laba reputācija;
  • stabils finansiālais stāvoklis;
  • pieredze komercdarbības jomā (šādu informāciju neprasa pašvaldībām un valstij, kā dibinātājiem un dalībniekiem).

Pretendents iesniedz apliecinājumu par tās atbilstību augstāk minētajiem nosacījumiem.

Līgumu par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostā noslēdz par konkrētiem darbības veidiem pēc NACE klasifikatora. Līgumu var noslēgt par vairākiem darbības veidiem.

Iesniedzamie dokumenti saskaņā ar „Rīgas brīvostas likuma” 12. panta pirmo, otro un trešo daļu:

 • Iesniegums, kurā norādīta šāda informācija:
  • komercdarbības veidi, kādos paredzēts veikt licencētu komercdarbību;
  • norāde par to, vai Pretendents vēlas veikt licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā;
 • Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par Pretendenta teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai, ja Pretendents vēlas slēgt Līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā;
 • Pretendenta apliecināta Uzņēmumu reģistra izsniegtas Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, ja tāda ir izsniegta;
 • Pretendenta apliecināta statūtu kopija;
 • Zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprināts gada pārskats par pēdējiem diviem gadiem;
 • Darbības programma, ietverot investīciju programmu, (turpmāk - Biznesa plāns). Ieteicamais Biznesa plāna struktūras paraugs publicēts Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā www.rop.lv.

Pretendents iesniedz teritorijas plānu, kurā Pretendents plāno veikt licencētu komercdarbību.

Ar Rīgas brīvostas pārvaldi noslēgtais „Līgums licencētas komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas teritorijā” ir pamats, lai izsniegtu Atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Brīvostā. Atļauju izsniedz uz līguma termiņu pēc tam, kad pārbaudīta kapitālsabiedrības gatavība darbībai Brīvostā.

Pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumu (uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) saņemšanu ir tiesīga kapitālsabiedrība, kas veic licencētu komercdarbību Rīgas brīvostā un paredz ieguldījumu veikšanu. Pretendents Rīgas brīvostas pārvaldē iesniedz dokumentus atbilstoši likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 8. Pielikumam (2014. gada 11. jūlija grozījumi).

Pretendents ir tiesīgs vienlaicīgi iesniegt pieteikumu un dokumentus, lai saņemtu atļauju veikt licencētu komercdarbību Rīgas brīvostā un pieteikties Apliecības saņemšanai par tiesībām saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus (uzņēmuma ienākuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokli).

Kapitālsabiedrība ir tiesīga saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus (uzņēmuma ienākuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokli), kad ir noslēgts līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi „Līgums par ieguldījumu veikšanu Rīgas brīvostā” un saņemta Apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus. http://likumi.lv/ta/id/272609

Lēmumus par licencētas komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā un tiesībām saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus pieņem Rīgas brīvostas valde.

Dokumenti

RBP kritēriji un piemērošanas metodoloģija kapitālsabiedrību izvērtēšanai un atļaujas izsniegšanai licencētai komercdarbībai Rīgas brīvostā


Kuģu aģentēšana

Saskaņā ar „Jūras kodeksa” 112. panta 5. daļas 1 un 2 punktu ar kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā drīkst nodarboties komercsabiedrība, kura atbilst šādām minimālajām prasībām:


Tarifi, metodoloģijas

teksts