Vides risku novēršana

 

Mēs strādājam saskaņā ar likumdošanu, kā arī starptautisko konvenciju un kodeksu prasībām un darām visu, lai Latvijas iedzīvotāji un cilvēki Baltijas jūras krastos varētu justies droši, ka Rīgas ostas saimnieciskā darbība ir prognozējama un videi draudzīga. Sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām institūcijām ir apzināti un tiek stingri kontrolēti uzņēmumi, kuros var pastāvēt rūpniecisko avāriju risks, kā arī vairākos līmeņos uzraudzīta bīstamo un piesārņojošo kravu kustība ostā. Esam izstrādājuši plānus ātrai un saskaņotai rīcībai ārkārtas situācijās, kā arī īpašu darbības plānu neparedzēta piesārņojuma gadījumā.

 

Rūpniecisko avāriju riska objekti

Rīgas brīvostas teritorijā atrodas četri uzņēmumi, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 131 prasībām, ir izstrādāta Rūpniecisko avāriju novēršanas programma (RANP), un astoņi uzņēmumi, kuriem, saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ir izstrādāts Drošības pārskats (DP). Šo objektu saraksts ir pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā:

http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts

RANP un DP ievērošanu kontrolē Vides pārraudzības valsts biroja izveidotā riska izvērtējuma komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Iekšlietu ministrijas vai to padotībā esošajām iestādēm, kā arī Rīgas domes pārstāvji. Objektu regulārās kompleksās pārbaudes veic Valsts vides dienesta izveidota inspekcijas komisija.


Neparedzēta piesārņojuma gadījumu pārvaldība

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 82 prasībām, 2015. gada 10. decembrī ir apstiprināts Darbības plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā.

Plānā apskatīti akvatorijas piesārņojuma draudi no tām piestātnēm, kurās tiek veiktas darbības ar ķīmiskām vielām, naftas pārstrādes produktiem un maisījumiem (lejamkravām). Plānā izvirzītas prioritātes un noteikta secība, kādā veicami pasākumi neparedzēta piesārņojuma likvidācijai. Plāns ir iekšējais normatīvais akts un ar to iepazīstina tā realizācijā iesaistītās puses.


Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites pārvaldība

Prasības darbībām ar bīstamām un piesārņojošām kravām ostā, kā arī to uzraudzības kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 1060.

Bīstamo un piesārņojošo kravu aprite Rīgas brīvostā tiek uzraudzīta trīs līmeņos. To nodrošina:

  • Latvijas Jūras administrācija;
  • Rīgas brīvostas pārvalde;
  • uzņēmējs, kurš iesaistīts bīstamo un piesārņojošo kravu apritē.

Latvijas Jūras administrācija pārrauga MK noteikumu Nr. 1060 ievērošanu uz kuģiem.

Rīgas brīvostas pārvalde kontrolē noteikumu ievērošanu Rīgas ostas teritorijā. Inspektors, kura kvalifikāciju apstiprina atbilstošs sertifikāts, ne retāk kā reizi četros mēnešos pārbauda bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostas uzņēmēju teritorijās. Viņš veic arī neplānotas pārbaudes, ja ir informācija par iespējamiem pārkāpumiem. Ja tiek konstatēts pārkāpums, ostas inspektors par to informē Valsts vides dienestu un pieprasa to novērst, un pārtraukt kravas operācijas līdz trūkumu novēršanai. Valsts vides dienests lemj par soda vai ierobežojošo pasākumu piemērošanu.

Uzņēmējs, kurš iesaistīts bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, ir tieši atbildīgs par tās drošību un MK noteikumu ievērošanu. Lai veiktu darbības ar bīstamām kravām, ostas komersantam ir jāsaņem Valsts Vides dienesta izsniegta B kategorijas atļauja.

 

Bīstamos un piesārņojošo kravu terminālus var aplūkot kartē


Svarīgākie MK noteikumi

Saistībā ar vides riskiem, ir trīs ļoti svarīgāki Ministru Kabineta noteikumi, kuru prasību ievērošanai pievēršam pastiprinātu uzmanību.

  • 2016. gada 5. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 131 Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi.
  • 2008. gada 5. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos.
  • 2009. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1060 Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās.