Rīgas ostā 75 hektāri ir aizsargājamās dabas teritorijas, tādēļ esam viena no zaļākajām ostām Eiropā. Mēs protam organizēt darbus un veikt īpašas aktivitātes tā, lai moderni ostas termināļi, bīstamo kravu apstrāde un attīstības megaprojekti netraucētu apkārtnes iedzīvotājiem, putniem to ligzdošanas vietās un retām augu sugām gan Rīgas jūras līča pludmalēs, gan dabas parkā Piejūra, kas ir Natura 2000 teritorija. RBP rūpējas arī par ostas teritorijā esošā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Rīgas iedzīvotāju labsajūtu.


Veiktās dabas aizsardzības aktivitātes

Mēs ieguldām lielus līdzekļus, lai rūpētos par apkaimes un visas Rīgas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un uzlabotu vidi ostā un tās tuvumā. Ikdienā uzraugām Rīgas brīvostas teritoriju, mērķtiecīgi īstenojam gan vērienīgus, gan nelielus vides projektus.

Mēs regulāri:

  • sakopjam un labiekārtojam ostas teritoriju Lielās talkas laikā, iesaistot darbā arī ostas apkaimes iedzīvotājus;
  • uzturam kārtībā ostas aizsargājamās dabas teritorijas;
  • atjaunojam agrāk pastāvējušas ūdensputnu, galvenokārt kaijveidīgo, ligzdošanas vietas un radām jaunas. Piemēram, esam izveidojuši ligzdošanai piemērotas mākslīgas saliņas un uzbūvējuši plostus Mīlestības saliņā un dabas liegumā Krēmeri.

Mūsu realizētie vides projekti


Aizsargājamās dabas teritorijas

Rīgas ostas teritorijā atrodas divi aizsargājamie dabas objekti: dabas liegums Krēmeri un Mīlestības saliņa, kas ir daļa no Natura 2000 iekļautā dabas parka Piejūra.

Dabas parks Piejūra, kas dibināts 1962. gadā, ir trešais vecākais dabas parks Latvijā. Tajā atrodami daudzi reti piejūras biotopi, no kuriem īpaši nozīmīgi ir: embrionālās kāpas, priekškāpas, mežainās jūrmalas kāpas, veci boreāli meži. Dabas parkā mājo daudzas retas augu un dzīvnieku sugas.

Par abām aizsargājamajām dabas teritorijām atbild Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija, kas darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā. Bet arī RBP rūpējas par biotopu saglabāšanu dabas liegumā Krēmeri un Mīlestības saliņā.

Blakus ostas teritorijai atrodas dabas liegums Daugavgrīva un dabas liegums Vecdaugava. To RBP ņem vērā, plānojot savu attīstību nākotnē. Kur atrodas aizsargājamās dabas teritorijas, var aplūkot kartē.

Informācija par aizsargājamiem dabas objektiem arī: https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/iadt/

Dabas liegums Krēmeri

Krēmeri ir 15 ha liela pārpurvota teritorija, kas atrodas Daugavas kreisajā krastā lejpus Voleriem starp Beķera grāvi rietumos un Voleru ielu austrumos. Krēmeri ir nozīmīga ligzdošanas vieta putniem. Pateicoties regulārai niedru izpļaušanai, ko veic Rīgas brīvostas pārvalde, pēc ilgāka pārtraukuma šeit atkal sākuši ligzdot lielie ķīri. Liegumā sastopamas Latvijā īpaši aizsargājamas putnu sugas – lielais dumpis, niedru lija, Seivi ķauķis un somzīlīte.

Mīlestības saliņa

Mīlestības saliņa ir purvaina, tikai aptuveni 0,6 km2 liela, atrodas starp Buļļupi un Daugavu. Tajā ir mazi aizauguši ezeriņi un niedrāji. Uz salu var nokļūt tikai ar laivu. 2011. gadā RBP salā uzbūvēja 12 metrus augstu putnu vērošanas torni Knābis, no kura labi pārskatāma Daugava un tās ieteka jūrā, Bolderājas, Mangaļsalas un Ziemeļblāzmas apkaime, kā arī apkārt esošie mitrāji.