Monitorings

Mēs regulāri veicam gaisa, gruntsūdens, jūras izgāztuves gultnes nogulšņu un ūdensputnu monitoringu. Kopš 2005. gada RBP ir sertificēta ISO 14001 vides pārvaldības sistēmā, kas nosaka monitorēšanas standartus.

Gaisa kvalitātes kontrole

Galvenie gaisa piesārņojuma avoti Rīgas ostas teritorijā ir beramkravu un lejamkravu pārkraušana un beramkravu uzglabāšana atklātos laukumos. Šo darbību dēļ atmosfērā nonāk putekļi, kā arī dažādi ķīmiskie savienojumi, kas rada smakas.

Visiem uzņēmumiem, kas strādā  ostas teritorijā, jāievēro Latvijas likumdošanā un normatīvajos aktos  iekļautās prasības  gaisa kvalitātes saglabāšanai. Tās atrodamas šeit: 

RBP kontrolē likumdošanas prasību ievērošanu uzņēmumos par gaisa kvalitātes saglabāšanu un piedalās iedzīvotāju sūdzību uzklausīšanā un izvērtēšanā.

Ziņot par smakām un putekļiem

Traucējošu smaku novērtējumu veic Valsts vides dienests Sūdzība par traucējošu smaku uzskatāma par pamatotu, ja smakas esību apstiprina Valsts vides dienesta veiktās pārbaudes rezultāti.

RBP gaisa kvalitātes kontroli veic septiņās gaisa monitoringa stacijās. Trīs monitoringa stacijas veic gaistošo organisko savienojumu (smaku) mērījumus un četrās monitoringa stacijās tiek veikti cieto daļiņu (putekļu) mērījumi.

Gaisa kvalitātes mērījumu rezultāti

Gaisa monitoringa stacijas

Gruntsūdens monitorings

Šobrīd gruntsūdens monitoringa tīklā ostas teritorijā iekļautas aptuveni 300 akas. Gruntsūdens monitoringu veicam, lai laikus atklātu iespējamos piesārņojuma avotus, kā arī vērtētu piesārņojuma pakāpes izmaiņas vēsturiski piesārņotajās teritorijās. Vēsturiskais piesārņojums galvenokārt radies padomju laikā, kad  bīstamie un naftas produkti tika nepareizi  uzglabāti. Piesārņojums ir arī teritorijās, kuras agrāk izmantotas armijas vajadzībām.    

Jūras grunts novietnes monitorings

Lai kuģu ienākšana Rīgas ostā būtu droša, RBP regulāri veic Daugavas gultnes padziļināšanu. Padziļināšanas darbos izsmeltā grunts tiek izvietota  īpašā  novietnē jūrā, pirms tam veicot šīs grunts  kvalitātes kontroli.

Ligzdojošo ūdensputnu monitorings

Kopš 2007. gada ligzdojošo ūdensputnu monitoringu veicam īpaši aizsargājamās teritorijās – Mīlestības saliņā un dabas liegumā Krēmeri. Monitoringa mērķis ir novērtēt un analizēt izmaiņas putnu ligzdošanā.