Vides politika

Mūsu mērķtiecīgā rīcība ir vērsta uz to, lai Rīgas osta kļūtu par vienu no videi draudzīgākajām ostām Baltijas jūras Ziemeļaustrumu reģionā. Esam jau daudz paveikuši.

Kopš 2005. gada mēs savā darbībā ievērojam vides pārvaldības standarta ISO 14001 prasības, ko apliecina starptautiski atzīta uzņēmuma Bureau Veritas Quality International izsniegts sertifikāts. Saskaņā ar vides pārvaldības standartu Rīgas brīvostas pārvalde organizē un kontrolē:

  • kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu;
  • ostā strādājošo uzņēmumu radīto gaisa piesārņojumu;
  • iespējamo ostas teritorijas piesārņojuma risku noteikšanu un novēršanu;
  • bīstamo un piesārņojošo kravu apriti.

Katram no aptuveni 200 uzņēmumiem, kas strādā ostas teritorijā, un katram ostā ienākošajam kuģim ir pašam jāuzņemas atbildība par vides drošību, taču arī Rīgas brīvostas pārvalde pievērš lielu uzmanību, lai ostas saimnieciskās darbības dēļ vide neciestu. Mēs rūpējamies par dabas bagātībām, kas atrodas ostas teritorijā un ap to, kā arī par ostas apkaimju iedzīvotāju drošību un labsajūtu.

Mums ir svarīgi ieviest arvien saudzīgāku attieksmi pret vidi visās savas darbības jomās.

  • uzlabot ostas pārvaldes pakalpojumus, izmantojot izejvielas un tehnoloģijas, kas tērē mazāk resursus un saudzē vidi;
  • nodrošināt, lai visas ostas pārvaldes struktūrvienības ievērotu normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteiktās vides aizsardzības prasības;
  • veikt efektīvus pasākumus vides piesārņojuma samazināšanai ostā;
  • palielināt sabiedrības, īpaši – ostas sadarbības partneru, informētību par mūsu vides politiku un tās mērķiem, kā arī paveikto vides aizsardzības jomā.

Esam izstrādājuši sistēmu, dokumentus un noteikuši atbildīgās struktūras, kas nodrošina būtiskos ar vides aizsardzību saistītos darbus.

Infrastruktūras attīstības departaments>

Atbildības joma: vides projektu realizācija

Infrastruktūras attīstības departamenta Vides nodaļa>

Atbildības jomas: RBP vides politikas, ieviešana un realizācija, ISO prasību ievērošana, vides monitorings.

Ostas iekšējais drošības dienests>

Atbildības jomas: bīstamo un piesārņojošo kravu aprites pārvaldība, Rīgas brīvostas aizsardzības plāna un ārkārtas situāciju plāna izstrāde, ieviešana un realizācija.

Ostas policija>

Atbildības jomas: sabiedriskās kārtības nodrošināšana ostas teritorijā, ziņošana par pārkāpumiem atbildīgajām institūcijām – Valsts vides dienestam (VVD), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), kā arī citiem RBP dienestiem.


Vidrūpe Atvērt vidrūpes sadaļu

Rīgas ostā 75 hektāri ir aizsargājamās dabas teritorijas, tādēļ esam viena no zaļākajām ostām Eiropā. Par dabu un cilvēkiem mēs domājam ilgtermiņā, rūpējamies par vidi gan ostā, gan tās tuvumā. Mēs protam organizēt darbus un veikt īpašas aktivitātes tā, lai moderni ostas termināļi, bīstamo kravu apstrāde un attīstības megaprojekti netraucētu apkārtnes iedzīvotājiem, putniem to ligzdošanas vietās un retām augu sugām gan Rīgas jūras līča pludmalēs, gan dabas parkā Piejūra, kas ir Natura 2000 teritorija. RBP rūpējas arī par ostas teritorijā esošā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Rīgas iedzīvotāju labsajūtu.


Vides monitoringsAtvērt monitoringa sdaļu

Mēs regulāri veicam gaisa, gruntsūdens, jūras izgāztuves gultnes nogulšņu un ūdensputnu monitoringu.  Kopš 2005. gada RBP ir sertificēta ISO 14001 vides pārvaldības sistēmā, kas nosaka monitorēšanas standartus.


Vides risku novēršanaAtvērt sadaļu

Mēs strādājam saskaņā ar likumdošanu, kā arī starptautisko konvenciju un kodeksu prasībām un darām visu, lai Latvijas iedzīvotāji un cilvēki Baltijas jūras krastos varētu justies droši, ka Rīgas ostas saimnieciskā darbība ir prognozējama un videi draudzīga. Sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām institūcijām ir apzināti un tiek stingri kontrolēti uzņēmumi, kuros var pastāvēt rūpniecisko avāriju risks, kā arī vairākos līmeņos uzraudzīta bīstamo un piesārņojošo kravu kustība ostā. Esam izstrādājuši plānus ātrai un saskaņotai rīcībai ārkārtas situācijās, kā arī īpašu darbības plānu neparedzēta piesārņojuma gadījumā.