Sadarbība


Dalība organizācijās

Pasaules brīvo zonu organizācija (WFZO):

https://www.worldfzo.org

Brīvās zonas ir palīdzējušas attīstīt daudzu valstu ekonomiku visā pasaulē. WFZO ir globāla organizācija, kura pārstāv brīvo zonu intereses starptautiskās kopienās un darbojas kā platforma ideju apmaiņai un labākai darbības praksei. Viens no organizācijas galvenajiem mērķiem ir palielināt izpratni par ieguvumiem, ko spēj nodrošināt brīvās zonas.

Rīgas brīvostas pārvalde par WFZO biedru kļuva 2015.gada februārī.

Starptautiskā ostu informācijas sistēmu asociācijas (IPCSA):

http://www.ipcsa.international

IPCSA ir starptautiska organizācija, kas izveidojās apvienojoties Eiropas ostu kopienu informācijas sistēmu operētājiem, lai kopīgi pārstāvētu savas intereses Eiropas Savienības organizācijās. Kopš 2014. gada 1. septembra organizācija ir kļuvusi par starptautisku un tās galvenie mērķi ir panākt, lai biedru intereses būtu ņemtas vērā pieņemot nozarei saistošus lēmumus Eiropas un starptautiskā mērogā, kā arī operatīvi iegūt un apmainīties ar informāciju, pieredzi un zināšanām.

Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padome (TPKP):

http://www.icctt.com

TPKP ir nekomerciāla transporta asociācija ar neierobežotu darbības laiku, kas reģistrēta 1997.gadā Šveicē.

Galvenie TPKP uzdevumi ir:

  • visu kravu pārvadājumos Transsibīrijas maršrutā iesaistīto dalībnieku mijiedarbības koordinēšana;
  • dalība tādu tiesību normatīvo dokumentu izstrādē, kuri reglamentē pārvadājumu procesu Transsibīrijas maršrutā;
  • priekšlikumu kravu pārvadājumu apjoma palielināšanai Transsibīrijas maršrutā gatavošana;
  • dalība citu sabiedrisko un transporta organizāciju darbībā savas kompetences ietvaros.

Šobrīd TPKP sastāvā ir vairāk nekā 100 kolektīvo biedru no 23 valstīm, kuru starpā ir Eiropas, Āzijas un NVS valstu dzelzceļi, vadošie jūras kravu pārvadājumu nodrošinātāji, operatori un ekspeditori, ostas un stividoru kompānijas, administrācijas un pašvaldības, telekomunikāciju un mārketinga kompānijas, apsardzes dienesti un masu informācijas līdzekļi. Rīgas brīvosta par Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomes biedru kļuva 2014.gada septembrī.

Eiropas Kruīza organizācija (CE):

www.cruise-europe.org

Eiropas Kruīzu organizāciju nodibināja 27 Eiropas ostas ar mērķi popularizēt un attīstīt kruīza kuģu satiksmi Ziemeļeiropā un Rietumeiropā. Šobrīd organizācijā darbojas vairāk kā 100 ostas. Organizācija ne tikai popularizē savas dalībostas, bet arī uztur ciešus sakarus ar kruīza līnijām un operatoriem, rūpējoties par kuģošanas drošību un apkārtējo vidi, kā arī par ostu piedāvāto iekārtu uzlabošanu.

Baltijas Ostu organizācija (BPO)

http://www.bpoports.com/

Baltijas Ostu asociācijā (BPO) ir apvienojušās vairāk kā 40 nozīmīgākās Baltijas jūras ostas no 9 valstīm, kuru kopējais apgrozījums ir vairāk nekā 800 miljoni tonnu gadā. Organizācijas mērķis ir uzlabot Baltijas jūras reģiona jūras transporta konkurētspēju, palielinot ostu efektivitāti, pozicionējot Baltijas reģionu kā stratēģisku loģistikas centru, kā arī uzlabojot ostu infrastruktūru un savienojumus ar citiem transporta veidiem.

Eiropas Jūras Ostu organizācija (ESPO)

http://www.espo.be/

ESPO apvieno un pārstāv visu Eiropas Savienības dalībvalstu jūras ostas, kā arī novērotāja statusā uzņem dalībniekus no ES kandidātvalstīm, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un pārējām Eiropas valstīm. ESPO galvenais mērķis ir lobēt ostu pārvalžu intereses, kā arī panākt, lai Eiropas ostu darbība būtu maksimāli efektīva, un censties sasniegt šo mērķi, vienkāršojot un koordinējot pašu pārvadājumu procedūru, veicinot elektronisko datu apmaiņu, kas aizstās neskaitāmos papīra dokumentus, kur vien tas ir iespējams.

Starptautiskā Ostu asociācija (IAPH)

http://www.iaphworldports.org

Starptautiskā Ostu asociācija (IAPH) tika izveidota ar mērķi pārstāvēt jūrniecības intereses globālā mērogā. Šobrīd asociācijā ir apvienojušās 230 pasaules ostas no 90 valstīm, kas savstarpēji sadarbojas dažādās jomās, kā arī ap 150 asociēto organizāciju, kas pārstāv jūrniecības industriju. Aptuveni 60% no visām jūras tirdzniecības kravām un 80% no konteinerizētajām kravām tiek pārkrautas IAPH ostās.

Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā

http://www.ahk-balt.org/

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK Baltijas valstīs) ir pirmais pieturas punkts vācu un Baltijas valstu uzņēmējiem, kuriem nepieciešamas konsultācijas biznesa uzsākšanai un attīstībai Vācijā, Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā. AHK Baltijas valstīs piedāvātais pakalpojumu klāsts ir īpaši piemērots mazu un vidēju uzņēmumu vajadzībām.

Starptautiskā Pilsētu un ostas asociācija (AIVP)

http://www.aivp.org/

Starptautiskā Pilsētu un ostu asociācija tika nodibināta 1988. gadā pēc pilsētu, ostu un to institucionālo un ekonomisko partneru iniciatīvas ar mērķi izveidot pastāvīgu struktūru informācijas un kontaktu apmaiņai. Pašlaik tā ir izveidojies kā starptautisks ekonomisko un politisko organizāciju tīkls, kas pārstāv ostu pilsētas.

Starptautiskā Ostu Kapteiņu asociācija (IHMA)

http://www.harbourmaster.org/

Starptautiskās Ostu Kapteiņu asociācijas mērķi ir veicināt drošu un efektīvu kuģošanu ostas ūdeņos un pārstāvēt ostu kapteiņu profesionālo nostāju, intereses un viedokli starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā.


Sadarbības ostas

Tallinas osta

http://www.portoftallinn.com

Tallinas ostas ir Igaunijas Republikai piederoša kompānija. Tās stratēģiskais mērķis ir attīstīt Igaunijas kā jūrniecības valsts konkurētspēju. Tallinas osta ir lielākā ostas pārvalde Igaunijā. Lai efektīvi iekļautos konkurences apstākļos, 1990. gadu vidū ostā tika veikts pilnīgs pārstrukturēšanas process, tai attīstoties no pakalpojumu ostas uz zemes īpašnieka (landlord) tipa ostu. Pārkrauto kravu apjoms 2016.gadā Tallinas ostā bija 20,1 miljons tonnas, bet apkalpoto pasažieru skaits sasniedza 10,2 miljonus.

2003.gada oktobrī starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Tallinas ostu tika parakstīts sadarbības memorands.

Korrjentesas osta:

Korrjentesas ostas atrodas Argentīnas ziemeļaustrumu daļā, Paranas upes kreisajā krastā. Ostā var tikt apstrādāti naftas produkti, konteinerkravas, beramkravas, kā arī dažādas kokmateriālu kravas. Korrjentesas osta var uzņemt arī pasažieru un atpūtas kuģus.

2016.gada aprīlī starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Korrjentesas provinci tika noslēgts Nodomu protokols. Tā galvenais mērķis ir uzlabot pušu sadarbību, īpaši tādās jomās kā: informācijas apmaiņa abu ostu, tajā strādājošo uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju starpā, likumdošanas akti un normas, ostas noteikumi, osta saimniecības vadība un labāka pārvaldība, kravu dažādošana ostā, ostas inženierija, ostas apkārtējā vides aizsardzība, vispārējā drošība un aizsardzība, ostas iekārtu apkope, informācijas sistēmas.

Santanderas osta:

http://www.puertosantander.es

Santanderas osta atrodas Kantabrijas reģiona galvaspilsētā, Spānijas ziemeļu krastā. Ostas izdevīgā novietojuma dēļ (Spānijas ziemeļu centrālajā piekrastē) tā kalpo kā bāze tirdzniecībai ar Apvienoto Karalisti, Franciju, Belģiju, Vāciju, Holandi un daudzām Dienvidamerikas valstīm, kā arī Krieviju, Baltijas valstīm, Dienvidāfriku, Japānu un Ķīnu. Ostas grīva ir 18 metrus dziļa un 1700 metrus plata, un tā spēj uzņemt pasažieru kuģus, kuru garums sniedzas līdz pat 439 metriem.

2001.gada 8.maijā tika noslēgts sadraudzības līgums starp Rīgas brīvostu un Santanderas ostu ar mērķi izveidot stabilu institucionālās sadarbības modeli starp ostu pārvaldēm un veicināt tirdzniecības un biznesa attiecības starp ostu asociācijas uzņēmumiem un sabiedrībām, aktuālas informācijas apmaiņu, darba grupu izveidi ar mērķi analizēt iespējas piesaistīt jaunus tehniskos un finansu līdzekļus.

Le Havre:

http://www.havre-port.fr

Le Havre osta atrodas atrodas Francijas ziemeļrietumos, Normandijā, Sēnas grīvā, un tā otra lielākā osta Francijā pēc pārkrauto kravu apjoma un piektā lielākā osta Eiropā. Kuģošanas apstākļi ir piemēroti pašiem lielākajiem kuģiem, un tās stratēģiskais novietojums ir padarījis to par pirmo galveno ostu Ziemeļeiropā. Tā kā osta ietver daudz dažādu termināļu, tā spēj pārkraut jebkura veida kravas, kā arī uzņemt pasažieru kuģus.

Sadarbības līguma mērķis ar Le Havre ostu ir veicināt informācijas apmaiņu ostas attīstības un vides aizsardzības jautājumos.

Kasablankas osta:

Kasablankas osta atrodas Marokas ziemeļrietumu krastā pie Atlantijas okeāna. Tā ir gan Marokas, gan Ziemeļāfrikas lielākā un nozīmīgākā osta, kā arī tiek uzskatīta par pasaulē lielāko mākslīgi veidoto ostu. Katru gadu ostā tiek pārkrauts vairāk kā 20 miljoni tonnu kravu, kā arī tai ir liela nozīmīga valsts ekonomikā, jo osta nodarbina 56% no visiem industriālajiem darbiniekiem Marokā.

2008. gada beigās tika noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas brīvostu un Kasablankas ostu ar mērķi veicināt ostu servisa starptautisko sadarbību īpašumu pārvaldības un attīstības jomā, izmantojot pēdējos IT risinājumus kravu uzglabāšanā un inventāra kontrolē.

Rijekas osta:

http://www.portauthority.hr

Rijekas osta atrodas Horvātijā, Adrijas jūras Kvarner līcī. Tā ir Horvātijas lielākā un nozīmīgākā osta. Ostas ģeogrāfiski izdevīgā novietojuma dēļ tā ir ērtākā un tuvākā izeja uz atklāto ne tikai Horvātijai, bet arī Ungārijai, Austrijai, Čehijas Republikai, Slovākijai, Ukrainas rietumu daļā un Polijas un Vācijas dienvidu daļām. Galvenās ostas priekšrocības salīdzinājumā ar tās konkurentiem ir dabiskais jūras dziļums līcī (līdz pat 60 m), kā arī tas, ka tā piedāvā īsāko jūras ceļu starp Eiropu un Tuvajiem, Vidējiem un Tālajiem Austrumiem.

2008. gadā tikai noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas brīvostu un Rijekas ostu ar diviem galvenajiem mērķiem: 1) abpusējas informācijas apmaiņa ostu darbībā, jaunāko ostas tehnoloģiju pielietojumā un ieviešanā, ostas attīstības un drošības jautājumos, vides aizsardzības jautājumos; 2) bāze kopējam reklamēšanas atbalstam un dažādām veicinošām aktivitātēm.

Santos osta:

http://www.portodesantos.com.br

Santos osta atrodas Santos pilsētā (Sanpaulu štatā, Brazīlijā). 2016. gadā ostā pārkrauto kravu apjoms bija 113,8 miljoni tonnu. Tā ir lielākā Brazīlijas osta un viena no Latīņamerikas noslogotākajām ostām, kas pašreiz apkalpo visus 26 Brazīlijas štatus. Ostas darbība ir ļoti nozīmīga Sanpaulu štata ekonomikai, jo apmēram 90% no industriālās ražošanas norisinās 200 km rādiusā ap ostu, kā arī ostā pārkrautās kravas sastāda 28% no valsts kopējās ārējās tirdzniecības.

2011. gada 11. jūlijā Rīgas brīvosta parakstīja sadarbības memorandu ar Santosas ostu. Šis sadarbības memorands paredz veicināt abu ostu aktīvāku sadarbību. Puses veiks informācijas apmaiņu par ostas standartiem, noteikumiem un likumiem, kuri varētu veicināt abu pušu attīstību un ostu darbības efektivitātes uzlabošanu. Jo īpaši tas attiecas uz ostu datorizācijas procedūrām. Vēl memorandā pārstāvji vienojās par sadarbību, ar mērķi noteikt darbības, kas jāveic, lai veicinātu tirdzniecību starp abām valstīm.

Maiami osta:

http://www.miamidade.gov/portmiami/

Miami osta ir jūras osta, kas atrodas Biskajas līcī Miami (Florida, ASV). Tā ir pasaules lielākā un noslogotākā kruīza kuģu osta, kas 2015. gadā apkalpoja gandrīz 4.9 miljonus kruīza pasažierus. Osta sastāv no vairākām salām, kas izkaisītas vairāk kā 240 hektāru lielā platībā. Pārkrauto kravu apjoms gadā pārsniedz 7 miljonus tonnu, un tā ir viena no vadošajām konteineru ostām ASV. Miami osta apkalpo klientus gan Āzijā, gan Ziemeļamerikā, gan Eiropā, gan Āfrikā.

2014. gada 8. jūlijā tika parakstīts starptautisks sadraudzības līgums starp Rīgas brīvostu un Miami ostu.

Puerto Fenix osta:

http://www.puertofenix.com.py

Puerto Fenix ir privāta osta Paragvajas galvaspilsētas un lielākās pilsētas Asunsjonas priekšpilsētā. Puerto Fenix darbojas kopš 2004. gada un ir vienīgā daudzfunkcionālā osta Paragvajā. Ostā pārkrauj galvenokārt konteinerkravas, ģenerālkravas un graudus. Puerto Fenix atrodas pie Paragvajas upes un, pateicoties labi attīstītajai upju satiksmei, apkalpo Paragvajas, Brazīlijas un Argentīnas kravas. Osta darbojas arī kā iekšzemes osta (dry port) un kravu distribūcijas centrs, veicot kravu konsolidācijas, noliktavu un muitas pakalpojumus.

Sadarbības nolīgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Puerto Fenix ostas ģenerālpārvaldi tika parakstīt 2016. gada 1. jūlijā. Nolīgums paredz apmainīties ar informāciju, meklēt sadarbības iespējas abu ostu attīstībai, uzlabojot to efektivitāti, un sadarboties ar ostās strādājošajiem uzņēmumiem, lai noteiktu vajadzīgos pasākumus divpusējās tirdzniecības attīstībai.

Batumi osta:

http://www.batumiport.com

Batumi jūras osta atrodas Melnās jūras krastā, Gruzijas dienvidrietumu daļā. Tās platība ir vairāk kā 22 ha. Lai gan lielāko daļu no visa kravu apgrozījuma sastāda nafta un naftas produkti, osta ar 11 piestātnēm spēj pārkraut jebkura veida kravu, kā arī uzņemt pasažieru kuģus.

2016. gada 6. oktobrī starp Rīgas brīvostu un Batumi jūras ostu Gruzijā tika noslēgts saprašanās memorands. Šis memorands paredz ostu kopīgu darbu jautājumu risināšanā, kas skar abas puses, kā arī nākotnes sadarbības jomu meklēšanu.


Sadarbības līgumi

Minskas apgabala Brīvā ekonomiskā zona

www.fezminsk.by

Baltkrievijas Universālā Preču Birža

www.butb.by

Latvias-Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināsanas biedrība (LBESVB)

http://www.latbel.lv