Ziemas navigācija

Kuģošanas drošības pasākumus, kas saistīti ar ziemas navigācijas nodrošināšanu ledus apstākļos Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums, likums par ostām, Rīgas brīvostas noteikumi un Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos.

Rīgas brīvostas pārvalde, ņemot vērā reālos ledus apstākļus un iespējamos cilvēku dzīvības apdraudējumus jūrā, kā arī lai aizsargātu Latvijas kuģojamos ūdeņus un piekrastes zonu Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī, iespēju robežās nodrošina ledlauža pakalpojumus Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī.

Kuģošanas ierobežojumi ledus apstākļos tiek noteikti, lai uzlabotu satiksmes plūsmu un optimizētu izmaksas, kas saistītas ar ziemas navigāciju, nesamazinot pakalpojuma kvalitāti. Ledlauža pakalpojumi, iespēju robežās tiek nodrošināti tikai tiem kuģiem, uz kuriem neattiecas ierobežojumi.

Ziemas navigācija ledus apstākļos Rīgas ostas “atbildības rajonā” sākas ar ostas kapteiņa rīkojumu, kas balstīts uz informāciju par faktiskajiem ledus apstākļiem un laika prognozi, ko sniedzis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šis rīkojums ir obligāts visiem kuģiem, organizācijām, komercsabiedrībām kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.


Izziņošanas kārtība

Lai brīdinātu visas ieinteresētās puses, rīkojums par ziemas navigācijas ledus apstākļos sākumu tiek izziņots, cik vien tas ir iespējams, 6 dienas pirms tā spēkā stāšanās dienas. Šajā rīkojumā tiek noteikti kuģošanas ierobežojumi un navigācijas kārtība ledus apstākļos. Kuģošanas ierobežojumi, atkarībā no ledus apstākļiem, var tikt mainīti. Par katru kuģošanas ierobežojuma izmaiņu tiek izziņots iepriekš, cik vien tas ir iespējams, 6 dienas pirms tā spēkā stāšanās dienas.

Ar kuģošanas ierobežojumiem un navigācijas kārtību ledus apstākļos ir iespējams iepazīties Rīgas brīvostas mājas lapā rop.lv, Navtex [U] stacijas ziņojumos, Baltijas jūras valstu “Ziemas navigācijas” mājas lapā, www.baltice.org, ledus kartes otrajā lapā.

Kuģošanas ierobežojumi tiek balstīti uz kuģa spēju patstāvīgi pārvietoties faktiskajos ledus apstākļos. Par pamatu tiek ņemta Somu-Zviedru ledus klases noteikumiem atbilstoša kuģa ledus klase un tā dzinēja maksimālā jauda. Kuģu klasifikācijas sabiedrību ledus klašu aptuvenās atbilstības tabulu var apskatīt šajā saitē. Prasības kuģošanas ierobežojumiem sākas ar minimālo ledus klasi – “Category II” un dzinēja jaudu 1200KW , prasības ledus apstākļiem pasliktinoties tiek pakāpeniski palielinātas un otrādi.


Kuģu kustības organizācija

Izņēmuma gadījumi kuģu kustības organizācijā ir pieļaujami, kuģiem, kuri neatbilst noteiktajiem kuģošanas ierobežojumiem, ja faktiskie ledus apstākļi to pieļauj. Izņēmums tiek piešķirts tikai vienam pārgājienam. Izņēmuma gadījumus ir jāpiesaka ostas kapteinim, nosūtot visu nepieciešamo informāciju par kuģi, kas ir noteikta Rīgas brīvostas noteikumu 6.6. sadaļā “Kuģošana ledus apstākļos” 96. punktā, uz e-pastu captain@rop.lv

Prioritārā kārtā tiek apkalpoti kuģi, kuri ir briesmās vai var radīt ievērojamu kaitējumu videi.

Nākošie tiek apkalpoti kuģi, kuri ir ceļā uz Rīgas ostu, tad kuģi uz Mērsraga ostu, tad Skultes ostu un tādā pašā secībā arī no ostām izejošie kuģi. Kuģiem, kas iet uz/nāk no Pērnavas ostu arī var tikt sniegta ledlauža palīdzība, ja to pieļauj faktiskie ledus apstākļi. Prioritāte tiek dota līnijkuģiem, pasažieru kuģiem un kuģiem, kuri pārvadā īpašas nozīmes kravas valsts tautsaimniecībai. Izņemot šos gadījumus nav citas kuģu kustības prioritātes. Ledlauža kapteinis var mainīt kuģu prioritāti, ja tas veicina drošu un efektīvu kuģu kustību.

Kuģiem var tikt atteikta ledlauža palīdzība arī gadījumos, kad kuģis atbilst noteiktajiem ierobežojumiem, ja tas var būtiski kavēt citu kuģu kustības efektivitāti.


Kuģu ziņojumi

Ziemas navigācijas ledus apstākļos ziņošanas procedūra, atbilstoši Rīgas brīvostas noteikumiem, ir spēkā no tā brīža, kad tiek izsludināts ostas kapteiņa rīkojums par ziemas navigācijas ledus apstākļos sākumu un beidzas ar šī rīkojuma atcelšanu. Ziņošanu veic kuģa aģents vai kuģa kapteinis.