Kuģa vizīte

Kuģu ziņošana atbilstoši Ostas formalitātem

Kuģa ziņošana notiek atbilstoši Latvijas Repulikas tiesības aktiem  Ministra kabineta noteikumiem "Noteikumi par ostu formalitātēm".

Paziņošana par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās attiecās uz Jūras kuģi ar bruto tilpību 300 un vairāk, bet neattiecas uz šādiem kuģiem:

  • kara kuģiem, kara flotes palīgkuģiem un citiem nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātiem kuģiem zvejas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;
  •  tradicionālajiem kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;
  • atpūtas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem.

Kontroles iestādes

  • Robežsardze - kontrolē cilvēku robežškeršošanu, ka arī paziņošanu par personām, kas nokļuvušas un uzturas uz kuģa nelegāli
TIRDZNIECĪBAS OSTAS ROBEŽKONTROLES PUNKTS
Adrese Uriekstes iela 16, Rīga, LV-1005
Telefons (24/7) +371 67490154
e-pasts jto_od@rs.gov.lv
Interneta vietne http://www.rs.gov.lv
  • Muitas dienests - kontrolē informāciju par kravām, ka arī kuģa un apkalpes krājuma deklarācijas. 
RĪGAS BRĪVOSTAS MUITAS KONTROLES PUNKTS
Adrese Uriekstes iela 16, Rīga, LV-1005
Telefons (24/7) +371 67122602, 67122603
e-pasts mkp.0210@vid.gov.lv
Interneta vietne https://www.vid.gov.lv/
  • Pārtiku un veterenāru dienests - kontrolē ja uz kuģa ir veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļauta krava
PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA KONTROLES PUNKTS “RĪGA”
Adrese Uriekstes iela 16, Rīga, LV-1005
Telefons (08 – 20:00) +371 67490101, 67490102
e-pasts riga.kp@pvd.gov.lv
Interneta vietne https://www.zm.gov.lv
  • Krasta apsardzes dienests - nodrošina cilvēku meklēšanas un glābšanas funkcijas, ka arī kontrolē aizsardzības informācijas deklarācijas iesniegšanu
KRASTA APSARDZES DIENESTS
Adrese Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015
Telefons (24/7) +371 67323103, 29476101
e-pasts sar@mrcc.lv
Interneta vietne http://www.mrcc.lv/
  • Latvijas Jūras administrācija - kontrolē paziņojumu par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu
Latvijas Jūras administrācija
Adrese Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Telefons (24/7) +371 67062101
e-pasts lja@lja.lv
Interneta vietne http://www.lja.lv
  • Valsts vides dienests - kontolē paziņojumu par kuģa rāditiem atkritumiem
Valsts vides dienests
Adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Telefons (24/7) +371 67084200
e-pasts vvd@vvd.gov.lv
Interneta vietne www://vvd.gov.lv
  • Slimību profilakses un kontroles centrs - kontrolē saslimšanu ar bīstamu infekcijas slimību vai jebkādu cita veida sabiedrības veselības apdraudējumu
Slimību profilakses un kontroles centrs
Adrese Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV 1005
Telefons (24/7) +371 67501590 +371 28343552
e-pasts pasts@spkc.gov.lv
Interneta vietne http://www.spkc.gov.lv

 


Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošana

Kopš 1993. gada 1. marta Latvijas Republika ir Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO - International Maritime Organization) biedre. Latvijas teritoriālie ūdeņi ir starptautiskā kuģošanas telpa un uz tās izmantošanu attiecināmi noteikumi, kas izriet no IMO Konvencijām. 1973. gada Konvencija par piesārņošanas no kuģiem novēršanu ar 1978. gada Protokola labojumiem (MARPOL 73/78) ir noteicošā starptautiskā konvencija, kas darbojas, lai novērstu kuģu darbības vai avāriju gadījumos iespējamo piesārņojumu jūras vidē t.sk. ietver nosacījumus, lai novērstu un samazinātu kuģu radīto atkritumu piesārņojumu.

Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas kārtību Latvijas ostās reglamentē 2002. gada 8. oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”. Noteikumi nosaka, ka Ostas pārvaldes organizē kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu un ir atbildīgas par “Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi.”

Rīgas brīvostā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka 2017. gada 28. jūnijā apstiprinātais “Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Rīgas brīvostā”.

Atkritumu apsaimniekošanu veic šādi uzņēmumi: Atkritumu apsaimniekošana